http://nederland.klaagt.nl      

http://klaag.tip.nu

 

Toch iets bereikt :

Afschaffing lesgeld
Het lesgeld wordt per komend schooljaar (2005-2006) afgeschaft voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en voor 16- en 17-jarigen in de beroepsopleidende leerweg van het beroepsonderwijs.

 mijn dochter is in juni 18 jaar geworden dus voor mij te laat ,  Hans Schouten.

 

 

Omdat uw kind op 31 juli 16 jaar of ouder is moet u lesgeld betalen.

Ouders van schoolgaande kinderen ouder dan 16 jaar kunnen met ingang van het nieuwe schooljaar het schoolgeld in zes termijnen betalen. Minister Van der Hoeven (OCW) komt hiermee tegemoet aan de wens van de Kamer.

Bij de behandeling van de onderwijsbegroting 2004 had de minister de Kamer toegezegd om de mogelijkheden voor gespreide betaling in zes termijnen te overwegen op voorwaarde dat dit niet duurder zou zijn. Tot nu toe is gespreide betaling in drie termijnen mogelijk.

Wanneer ouders kiezen voor gespreide betaling worden de zes termijnen afgeschreven in de maanden oktober (25%), november (25%), januari (12,5%), februari (12,5%), maart (12,5) en april (12,5%). 

Leerlingen die op 1 augustus van het betreffende schooljaar 16 jaar of ouder zijn, moeten lesgeld betalen. Voor het schooljaar 2004-2005 is het lesgeld vastgesteld op 936 euro.


Diplomaplicht tot 23 jaar

Plan van PvdA tegen vele afhakers vmbo

DEN HAAG, maandag

       De Leerplichtwet die iedereen jonger dan 16 jaar oplegt onderwijs te volgen, moet worden uitgebreid met een ´diplomaplicht´ tot de leertijd van 23 jaar. De PvdA wil op deze manier de strijd aanbinden met het groeiende aantal ´drop-outs´; jongeren die zonder diploma van school gaan wanneer ze 16 jaar worden.

 

Juli 2003  het lesgeld voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs voor het schooljaar 2002-2003 vastgesteld op ongeveer 916 euro. dat is weer 31 euro meer  bijna 70 guldens

In 1990 was het lesgeld nog 1.133 gulden.

Asielzoekers en ontheemden van zestien jaar en ouder die dagonderwijs volgen, hoeven geen lesgeld te betalen.

Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen: de zogenaamde ouderbijdrage. Die ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.  (Maximum  € 613.=)  Scholen mogen een leerling dus niet weigeren als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. Maar als u niet bijdraagt, mag uw kind misschien niet meedoen aan bepaalde festiviteiten of uitstapjes. Die worden namelijk vaak uit de ouderbijdrage betaald. Wanneer excursies een onderdeel vormen van het schoolplan, kan de school leerlingen de deelname niet weigeren.

Dat maakt voor die klanten in den Haag niet uit die willen hun gage van  9123 euro per maand verhogen.

     Oud-minister Vermeend van Sociale Zaken leid een commissie die de grondslagen moet leggen voor een nieuw stelsel van studiefinanciering. (wat zou hij daarvoor krijgen?  ook 2500 euro per dag )

 Zakkenvuller
        Willem Vermeend, het sociale gezicht van de PvdA, de man die zo mooi over inkomensverdeling, loonmatiging en dergelijke praat, blijkt zelf niets anders te zijn dan een ordinaire zakken vuller. Voor het vier dagen per maand adviseren van een partijgenoot in de gemeente Amsterdam strijkt hij € 2.500 per dag op. Is er dan niemand die nog zuiver op de graat is?

In het Internationale Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten is te lezen dat 'het secundair onderwijs in zijn verschillende vormen door middel van alle passende maatregelen en in het bijzonder door de geleidelijke invoering van kosteloos onderwijs algemeen beschikbaar en voor allen toegankelijk dient te worden gemaakt'. Ook Nederland heeft dit Verdrag ondertekend.


Geachte heer  S.,

In uw e-mail van 31 mei jl. protesteert u tegen het heffen van lesgeld voor kinderen van 16 jaar en ouder en de jaarlijkse verhoging van het lesgeld. U verwijst hierbij naar een website op het internet: "http://nederland.klaagt.nl/hermans.htm" waarin geklaagd wordt over het lesgeld. U suggereert verder dat er lesgeld gevraagd wordt ter verrijking van de overheid. Dit is geenszins het geval. In deze brief wil ik u graag uitleggen waarom er lesgeld gevraagd wordt voor leerlingen van 16 jaar en ouder en waarom het lesgeld jaarlijks verhoogd (geďndexeerd) wordt.

De Nederlandse overheid heeft als doelstelling de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland te waarborgen. Voor scholieren in de leerplichtige leeftijd is het onderwijs gratis. Boven de 16 jaar wordt een bijdrage in de vorm van lesgeld gevraagd. Overigens komt het leeuwendeel van de kosten (ongeveer 80%) nog steeds voor rekening van de overheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor lerarensalarissen en de huisvestingskosten.

Bovendien komen ouders op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) tot een inkomen van circa € 25.748,- in aanmerking voor een volledige tegemoetkoming van het lesgeld. Boven deze grens kunnen ouders nog in aanmerking komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming. In principe wordt dus alleen lesgeld gevraagd voor kinderen van ouders die geacht worden het te kunnen betalen, de lagere inkomens worden volledig gecompenseerd. Vanaf het schooljaar 2001-2002 zijn de inkomensgrenzen van de WTOS verhoogd. Meer mensen komen hierdoor in aanmerking. Bovendien zijn de normvergoedingen verhoogd en wordt er daarnaast rekening gehouden met het aantal schoolgaande kinderen binnen een gezin.  (mijn fiscaleloon  is € 24655.00 , dus omdat mijn vrouw werkt voor het geld dat we tekort komen moeten wij +/- € 1500 euro betalen) dat is wel drieendertighonderdgulden.  per jaar.  

En waarom kreeg ik toen mijn dochter van schoolging om te gaan werken toen zij zestien jaar werd brieven dat zij nog gedeeltelijk leerplichtig was,
het liefst zou ik mijn laatste dochter ( net 16) ook van school halen maar zij is de laatste die nog naar school gaat dus moeten we nog maar meer schuld opbouwen.

Voor meer informatie over de WTOS en het aanvragen van een tegemoetkoming kunt u contact opnemen met de IB-Groep (www.ib-groep.nl, tel. 050-599 7755). Als u voor het huidige schooljaar nog geen tegemoetkoming hebt aangevraagd, raad ik u aan dit alsnog te doen. Tot 31 juli 2003 kunt u nog een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor het schooljaar 2002-2003.

Tot slot uw protest tegen de verhoging van het lesgeld. Het lesgeld wordt jaarlijks aangepast aan de prijsstijgingen ten gevolge van de inflatie (geldontwaarding). Ook de onderwijskosten stijgen namelijk. Maatstaf voor de prijsstijgingen is het indexcijfer van de consumentenprijs zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau van de Statistiek. Het indexcijfer geeft de stijging van de consumentenprijzen weer. Zo is het lesgeld voor het schooljaar 2003-2004 (€ 916,24, afgerond € 916) met 3,53% gestegen ten opzichte van het lesgeld voor het schooljaar 2002-2003 (€ 885,-), conform het consumentenprijsindexcijfer van april 2001. Overigens is de tegemoetkoming van het lesgeld in het kader van de WTOS aangepast aan de verhoging van het lesgeld, zodat de lagere inkomens ook volgend schooljaar volledig gecompenseerd worden.

Ik hoop u zo voldoende geďnformeerd te hebben. In het kader van tweezijdige voorlichting wil ik u vragen ervoor te zorgen dat deze brief op de website "http://nederland.klaagt.nl/hermans.htm" wordt geplaatst.

Met vriendelijke groet,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(Annette D.S.M. Nijs, MBA)


of toch niet?:http://www.schoolknip.nl/ouderparticipatie/variaop/schoolgeld.htm       Ouders van kinderen tussen de zestien en achttien jaar dubbel genaaid door die eikel van Hermans.   Vanaf het moment dat je 18 jaar wordt heb je recht op studiefinanciering.

27 September 2001

 Hermans  heeft het lesgeld voor het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs voor het schooljaar 2002-2003 vastgesteld op ongeveer 885 euro.  +/- 1950 Guldens. Dit betekent een verhoging van 72 Guldens ten opzichte van dit schooljaar,
 ik dacht dat de euro niet  door de overheid gebruikt werd om verhogingen door te voeren.

Lesgeld is verschuldigd voor leerlingen van zestien jaar en ouder. In het schooljaar 2002-2003 zijn dat er ongeveer 440.000. Zij brengen ongeveer 840 miljoen gulden op.


Asielzoekers en ontheemden van zestien jaar en ouder die dagonderwijs volgen, hoeven geen lesgeld te betalen.

Niet betaald? Niet mee op schoolreis. Hoger lesgeld. Dure boeken

 

1 maart 2001

S
tijging van lesgelden

 
Ouders van kinderen tussen de zestien en achttien jaar dubbel genaaid door die eikel van Hermans.  

 geen studiefinanciering wel schoolgeld betalen  ( per 2001  fl. 1878.=)  en zelf  de bibliotheek en de boeken.

Ouders van schoolgaande kinderen verzetten zich tegen de stijging van het lesgeld, die gisteren werd aangekondigd

Door de invoering van de onderwijsvernieuwing in het voortgezet onderwijs, de tweede fase, staan gezinnen al voor een verdubbeling van de kosten voor studieboeken.

Deze tweede fase zou scholen ook dwingen tot een verhoging van het schoolgeld, dat ouders zijn verschuldigd voor speciale activiteiten en extra leermiddelen.

Dat maakt  Drs. L.M.L.H.A. Hermans  niet uit hij verdiend tenslotte 17000,= per maand  

Hermans bekleedt tal van functies, waaronder voorzitter van het Nederlands Uitgevers Verbond, een aantal commissariaten van industriële bedrijven en diverse voorzitterschappen en bestuurslidmaatschappen van zorginstellingen 
en: mkb nederland

Maar wij willen ook nog op vakantie dus mijndochter gaat lekker naar een beroeps begeleidende leerweg.

Matias  Scholten .

 

Geen geld
Stel, je bent niet meer leerplichtig en je ouders willen geen lesgeld meer voor je betalen. En jij wilt nog steeds naar school. Wat dan? Probeer een gesprek tussen hen en de decaan te organiseren, die kan ze misschien overtuigen dat je naar school moet blijven gaan. Misschien vinden ze het leerlingwezen wčl goed of wordt er een andere oplossing gevonden.

http://www.sjn.nl/16ofzo/school.htm

Geld: Hoe kom ik er aan?

Studiefinanciering (HBO en WO)

De hoogte van je studiefinanciering hangt af van je woonsituatie en het inkomen van je ouders. Vanaf het moment dat je 18 jaar wordt heb je recht op studiefinanciering. Je krijgt tegen die tijd een hele rits formulieren toegestuurd die je moet invullen. Aan de hand van die gegevens wordt de hoogte van je studiefinanciering vastgesteld.

OUDERS & COO bepleit gratis schoolboeken en afschaffing lesgeld

Heeft u ook klachten


maandag 10 maart 2001

  Opzegging lidmaatschap.

 Geachte Mevrouw / mijnheer,

  Naar aanleiding van uw acceptgiro voor de contributie tot april 2002 voor de bibliotheek
Pasnummer 6515927951 x  Hilversum cental.

Bij deze zeg ik mijn lidmaatschap om omdat ik 16 jaar ben geworden en moet gaan betalen voor het uitlenen wij hebben daar geen geld voor over aangezien mijn ouders nu ook schoolgeld  van fl.  1878.= gulden moeten gaan betalen  nu ik 16 ben.

  Hiermee heb ik u hopelijk voldoende geďnformeerd.

Uw antwoord te gemoed ziende verblijf ik,

  Met vriendelijke groet ,


 18 mei 2001    "MINISTER HERMANS IS DE ECHTE WANBETALER"

SP-Kamerlid Harry van Bommel vindt het onaanvaardbaar dat het Regionaal Opleidingscentrum Leiden een deurwaarder heeft ingeschakeld om de vrijwillige bijdrage voor de opleiding te innen. De SP'er wil dat de Inspectie maatregelen neemt tegen het ROC in kwestie, omdat een vrijwillige bijdrage niet verplicht gesteld mag worden. "Het echte probleem is natuurlijk dat de regering te weinig geld uitgeeft aan onderwijs, waardoor de eigen bijdragen de pan uitrijzen. Minister Hermans is de echte wanbetaler," aldus Van Bommel.

http://www.sp.nl/db/nieuws/kamernieuwspage.html/917

 

Heeft u ook wat te melden mail   emailadres nederland@klaagt.nl      

Met dank aan: spreek je moerstaal.nl
Mats SteA

hier nog een link:

1e-net