Bericht aan een wijkagent.
Politie bekeurd illegaal.

Vorig jaar november (1996) stonden in Kortenhoef een stel agenten te controleren. Zij houden een scooter aan en zetten hem op de rollenbank de scooter heeft een vermogen van 0,9 kW wat volgens hun groeneboekje niet mag maar volgens de Europese regelgeving wel, zelfs 4.5kW. Alleen mag de scooter niet harder dan 45 km, Dus laten voorkomen, maar dan moet je eerst je boete betalen (Fl. 170,=)(wet mulder) en inderdaad de Europese regelgeving is hierop van toepassing dus vrijspraak, Het geld is na zes maanden terug betaald, maar als jij moet betalen moet je opschieten anders wordt de transactie verhoogt met +/- de helft, en daarna het dubbele, of mogen wij het ook verhogen als je het geld niet snel terug krijgt. Wij zetten er wel een snelheidsbegrenzer op dan krijgt mijn zoon geen last meer. Hij moet iedere dag naar school in Utrecht.

Wat wil het geval December 1997 staan in Kortenhoef het zelfde stel agenten te controleren. Zij houden dezelfde scooter aan en zetten hem op de rollenbank de scooter heeft nu een vermogen van 0,4 kW. Maar dat geloven ze echt niet waar ze gelijk in hebben. De berijder mag niet harder 40 km/Pu, daarvoor zit er een schakelaar onder zijn buddy dan kan hij niet te hard rijden. De agent vind de schakelaar na een tijd zoeken. en voelt zich belazert, de berijder legt uit dat meer vermogen hier in Europa is toegestaan, grote mond u krijgt ook een geluidsmeting dan heeft u twee bekeuringen de agent steekt de decibelmeter bekant in de uitlaat en ze houden het achterwiel van de grond en proberen de 50cctjes meer dbtjes te geven, 104db dat gaat geld kosten ik zet wel sterretjes op de transactie dan weet de officier van justitie dat het er twee zijn.
Met pa naar het politie bureau aardige agent zoekt wetboek maar kan het niet vinden, maar in Weesp hebben we er wel een ik maak een copietje voor u (wat wil oudwetboek geen Europese regelgeving ). Dus weer voorkomen, is niet zo erg want dat moet toch voor de decibellen, iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen maar deze dienders mogen wel bijscholing in recht en wets kennis, want decibellen meet je bij een bepaalt aantal toeren dan was het een stuk minder geweest, dat was deze vogel even vergeten, geeft niet hoor we winnen het wel. Als we nu weer worden vrijgesproken krijg ik dan een certificaat dat ik me aan de regels hou en de politie niet?? het kost geld en tijd.
Brief aan de rechter
 
Matias Scholten
Zie ook de Telegraaf van 11 Januari 1997 Bromfietsen vrij baan!!


Dwangsom dreigt voor ongehoorzame EU-leden
Van onze Telegraaf correspondent - BRUSSEL, donderdag
Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie kan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg met een financiële stok slaan om lidstaten, die hardnekkig weigeren de Europese wetgeving na te komen, in het gareel te krijgen.
De Europese Commissie heeft gisteren tijdens haar wekelijkse beraad een methode berekend om door het opleggen van dwangsommen een nalatig lid gevoelig in de beurs te treffen.
Via een uiterst gecompliceerde formule, waar 'Brussel' het patent op lijkt te hebben, stelden de 20 Euro-commissarissen minimum- en maximumboetes voor ieder van de 15 lidstaten vast. "Hier moet een overduidelijk signaal van uitgaan, dat het ons ernst is met de naleving van de Europese wetten", aldus een woordvoerder van de Commissie.
Mocht Nederland zich niets aantrekken van een eerdere uitspraak van het Hof van Justitie, dan kan dat volgens de Commissie leiden tot een maximum dwangsom van bijna een half miljoen gulden per dag en een minimum van circa 8.000 gulden. Dit zijn aanbevelingen voor de Europese rechters, die uiteindelijk het eindoordeel vellen.
Het Verdrag van Maastricht uit 1991 voorzag al in een boete voor landen, die geen gehoor geven aan een vonnis van het Hof. Deze mogelijkheid was tot nog toe evenwel niet ingevuld.
De Europese Commissie heeft er het volste vertrouwen in, dat het nieuwe systeem een geducht wapen is om ervoor te zorgen, dat de lidstaten de Europese regelgeving voortaan zullen gehoorzamen. Daar schort het nog wel eens aan, met name in Italië, Duitsland en Griekenland. Dit zijn dan ook de eerste drie landen, die in aanmerking komen voor het nieuwe strafsysteem.
Nederland heeft lange tijd geweigerd een Europese vogelrichtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Tot twee keer toe leidde dat tot een veroordeling van het Europese Hof, waar toen nog geen financiële gevolgen aan vastzaten. Overtredingen worden vooral begaan op het vlak van milieuwetgeving en de interne markt.
De ernst van de overtreding, de financiële draagkracht, de duur van de nalatigheid en de grootte van het ongehoorzame land wegen mee in de berekening. De voorgestelde boetes kunnen zeer fors uitvallen, vooral voor de grote landen.
Zo hangt Duitsland een maximale straf boven het hoofd van 1.820.000 gulden per dag. Het kleine Luxemburg komt er in vergelijking met 69.000 gulden per dag een stuk genadiger af.


EEG-GOEDKEURING: MOTORVOERTUIGEN
OP TWEE OF DRIE WIELEN
Door de constructie bepaalde maximumsnelheid
1) DOELSTELLING
Harmonisatie van de nationale wetgevingen en vaststelling van een goedkeuringsprocedure met betrekking tot de door de constructie bepaalde maximumsnelheid (meetmethode), het maximumkoppel (meetmethode) en het netto-maximumvermogen (toelaatbare grenswaarde en meetmethode) van motorvoertuigen op twee of drie wielen.
2) COMMUNAUTAIRE MAATREGEL
Richtlijn 95/1/EG van het Europese Parlement en van de Raad van 2 februari 1995 betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van motorvoertuigen op twee of drie wielen.
3) INHOUD
1. Deze richtlijn past in het kader van de goedkeuringsprocedure voor motorvoertuigen op twee of drie wielen zoals vervat in Richtlijn 92/61/EEG van de Raad.
2. De voertuigen waarop deze richtlijn betrekking heeft zijn onderverdeeld in:
bromfietsen: twee- of driewielige voertuigen met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt, en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur; motorfietsen: tweewielige voertuigen, al dan niet met zijspanwagen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/uur; driewielers: voertuigen op drie symmetrisch geplaatste wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud meer dan 50 cm3 bedraagt en/of met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 45 km/uur; vierwielers: vierwielige voertuigen met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt, met een maximumsnelheid van 45 km/uur en een lege massa van minder dan 350 kg worden beschouwd als bromfietsen, terwijl de overige vierwielers bij de driewielers zijn ingedeeld.
3. Voorschriften voor de meting van de door constructie bepaalde maximumsnelheid: beproevingsomstandigheden, beproevingsprocedure en maximumsnelheid van het voertuig.
4. Voorschriften voor het toegestane maximumvermogen voor de meting van het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van de motor:
er zal een studie worden verricht om na te gaan of er een verband bestaat tussen ongevallen en een maximummotorvermogen van meer dan 74kW; specifieke voorschriften voor motoren met elektrische ontsteking van bromfietsen, motorfietsen en driewielers met betrekking tot:
de maximale onnauwkeurigheid van de metingen van het koppel en het vermogen bij volle belasting; de meting en het beproevingsrapport; de correctiefactoren voor het koppel en het vermogen; de toleranties bij de meting van het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen.
5. Procedure voor de aanpassing van de voorschriften aan de vooruitgang van de techniek.
6. Procedure voor de verlening van goedkeuring:
de goedkeuringsaanvraag wordt ingediend door de constructeur of de fabrikant bij de bevoegde instantie van een Lid-Staat; de bevoegde instantie keurt de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, alsmede het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van de motor goed, indien deze voldoen aan de technische voorschriften van dit voorstel en overeenstemmen met de door de fabrikant verstrekte gegevens; de genoemde instantie vult te dien einde het aan dit voorstel toegevoegde goedkeuringscertificaat in.
7. De "door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen" vormen één van de in totaal 47 in Kaderrichtlijn 92/61/EEG van de Raad vermelde voertuigelementen en -kenmerken. Om de goedkeuring van de motorvoertuigen op twee of drie wielen te verkrijgen en ze in de Gemeenschap in de handel te mogen brengen zijn de constructeurs verplicht aan alle voorschriften betreffende deze elementen en kenmerken te voldoen.
8. Beperkende bepaling: de Lid-Staten kunnen de eesrte inschrijving en de daaropvolgende inschrijvingen op hun grondgebied van voertuigen met een netto-maximumvermogen van meer dan 74 kW weigeren.


Directie Voorlichting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
1-1-97
Bromfietsen, snorfietsen en brommobielen
1.Algemeen 2.Bromfietscertificaat 3.Bromfietsen op de rijbaan 4.Snorfietsen 5.Controle op opvoeren van bromfietsen en snorfietsen 6.Brommobielen 7.Nadere informatie
1 Algemeen De laatste tijd zijn verschillende zaken voor bromfietsen, snorfietsen en brommobielen veranderd en er worden nieuwe maatregelen voorbereid. De brom- en de snorfietsers vragen aandacht omdat zij vaak betrokken zijn bij verkeersongelukken. De vierwielige bromfiets, inmiddels bekend als brommobiel, heeft in 1995 zijn intrede gedaan in het Nederlandse verkeer. De bestaande verkeersregels voor bromfietsen bleken hiervoor niet te voldoen.
2 Bromfietscertificaat Sinds 1 juni 1996 moet elke bromfietser, snorfietser en brommobiel-bestuurder een bromfietscertificaat bij zich hebben of een geldig auto- of motorrijbewijs .
Certificaat met examen Iedereen die na 31 mei 1980 is geboren, moet een theorie-examen afleggen om het bromfietscertificaat te kunnen krijgen. Dit kost f 50,55. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt de theorie-examens af en verstrekt de bromfietscertificaten. Bij het examen dient men het geld en een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij zich te hebben.
Jongeren kunnen zich voorbereiden op het theorie-examen door lessen te nemen bij autorijscholen. Er zijn speciale bromfietsinstructeurs die theorieles kunnen geven. Het theorie-examen bestaat uit 50 dia's met vragen waarop met ja of nee moet worden geantwoord. Men moet minimaal 45 vragen goed beantwoorden.
Certificaat zonder examen Wie voor 1 juni 1980 is geboren, kan het certificaat aanvragen bij het postkantoor of bij een theoriecentrum van het CBR. Dit kost f 25,-.
Folder Er is een folder over het bromfietscertificaat. Deze is op te vragen bij de afdeling Informatie en Documentatie van Verkeer en Waterstaat, tel. 070 - 351 7086.
3 Bromfietsen op de rijbaan Uit proeven is gebleken dat er minder verkeersongevallen met bromfietsen gebeuren als deze binnen de bebouwde kom op de rijbaan in plaats van op het fietspad rijden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft er daarom naar dat binnen de bebouwde kom in het algemeen alleen fietsers en snorfietsers van het fietspad gebruik maken.
Gemeenten zullen zelf per situatie moeten beoordelen of de rijbaan of het fietspad de meest veilige plaats op de weg is voor de bromfiets. Dat wordt dan met borden aangegeven.
Het bestaande blauwe verkeersbord met de witte fiets zal in de toekomst betekenen dat fietsers en snorfietsers op het fietspad moeten rijden en dat bromfietsers op de rijbaan moeten rijden.
Er komt een nieuw blauw bord met daarop behalve de witte fiets ook een witte bromfiets. Dat nieuwe bord betekent dan fietsers, snorfietsen én bromfietsers op het fietspad moeten rijden. De regels hiervoor moeten nog worden gemaakt.
De wegbeheerder kan nu al de bromfiets op de rijbaan laten rijden. Dit gebeurt door op het fietspad het rechthoekige bordje met de tekst "fietspad" te plaatsen en op de rijbaan het witte bord met de rode rand en een fiets in het midden. Dit betekent echter dat ook snorfietsers op de rijbaan moeten rijden.
4 Snorfietsen Op grond van afspraken met het ministerie leveren de bij de RAI aangesloten importeurs sinds 1 juni 1996 alleen nog maar opvoerbestendige snorfietsen aan de handelaren. De BOVAG en de NCBRM hebben de bij hen aangesloten bromfietshandel opgeroepen geen materialen te verkopen waarmee brom- en snorfietsen kunnen worden opgevoerd. Voorlopig wordt er daarom geen helmplicht ingevoerd voor snorfietsen. Of een helmplicht later toch nog aan de orde komt, hangt vooral af of de branche de opvoerbaarheid van snorfietsen voldoende beperkt.
Ook bestuurders van snorfietsen moeten sinds 1 juni 1996 het bromfietscertificaat bezitten (zie paragraaf 2)! bromfietscertificaat bezitten!
5 Controle op opvoeren van bromfietsen en snorfietsen Sinds 2 augustus 1996 worden geen eisen meer gesteld aan het maximum vermogen bij het toelaten van nieuwe typen bromfietsen en snorfietsen (Europese regelgeving, richtlijn 95/1/EG). De voertuigen moeten wel moeten zo zijn gemaakt dat zij geen hogere snelheid kunnen halen dan 45 km/u (bromfietsen) en 25 km/u (snorfietsen). De voertuigen mogen ook niet makkelijk opgevoerd kunnen worden.
Het is en blijft verboden om op de openbare weg te rijden met een brom- of snorfiets waaraan zodanige wijzigingen zijn aangebracht dat de constructiesnelheid is verhoogd. De maximumsnelheid op de weg verandert ook niet. Snorfietsen mogen 25 km/u per uur. Bromfietsen mogen 30 km/u rijden binnen de bebouwde kom en 40 km/u buiten de bebouwde kom.
De rollentestbanken van de politie blijven in gebruik. De testbanken worden aangepast om bromfietsen te controleren die zijn toegelaten op grond van de typegoedkeuringseisen die sinds 2 augustus 1996 gelden.
Kentekenregistratie In de loop van 1998 komt er waarschijnlijk een kentekenregistratie voor brom- en snorfietsen.
Bij de invoering van een kentekenregistratie worden de handhavingsmogelijkheden voor de politie nog aanmerkelijk verbeterd. Dit geldt voor verkeersovertredingen en opgevoerd rijden, maar ook onverzekerd rijden en diefstal.
6 Brommobielen Een brommobiel is een 'overdekte' vierwielige bromfiets die eruit ziet als een kleine auto. De brommobiel wordt sinds 1 januari 1995 in Nederland toegelaten op grond van Europese regels.
Hij mag maximaal 45 kilometer per uur kunnen rijden. Sinds 1 januari 1997 gelden nieuwe regels voor de brommobiel.
Veranderingen per 1-1-97
De brommobiel is volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) een aparte voertuigcategorie, waarvan de bestuurders de gedragsregels voor motorvoertuigen moeten volgen. Dit houdt onder andere in dat niet op het fietspad mag worden gereden, de voorrangs- en parkeerregels voor auto's moeten worden gevolgd en de gordeldraagplicht van kracht is. Een bord dat een inrijverbod voor auto's aangeeft is ook van toepassing op deze voertuigen. Er mogen geen gele bromfietsplaatjes meer worden gevoerd. Het witte bord met rode rand met daarop een trekker, een bromfiets en een fiets (bord C9: gesloten voor ruiters, vee, wagens en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u en fietsen, bromfietsen en invalidenvoertuigen) geldt ook voor de brommobiel. Dit bord wordt gebruikt op wegen waar langzame voertuigen gevaar opleveren of de doorstroming van het verkeer te veel belemmeren. De maximumsnelheid voor de brommobiel is zowel binnen als buiten de bebouwde kom 45 km per uur. Op autowegen mogen alleen nog voertuigen rijden die sneller kunnen en mogen rijden dan 50 kilometer per uur. De brommobiel mag dus niet op autowegen rijden. De achterzijde van de brommobiel moet zijn voorzien van een rond wit bord met rode rand en in zwart de cijfers 45. Daardoor is van achteren naderend verkeer beter bedacht op de beperkte snelheid van het voertuig.
Theorie- en praktijkexamen Er worden voorbereidingen getroffen om een brommobiel-examen in te voeren voor bestuurders die geen geldig rijbewijs voor een auto of motorfiets hebben. Volgens de huidige plannen zal het theorie-examen hetzelfde zijn als voor een auto en zal dit worden aangevuld met een praktijkproef. Waarschijnlijk gaat het examen van start in de loop van 1998. Voorlopig kan nog worden volstaan met het bromfietscertificaat.
7 Nadere informatie Voor meer exemplaren van dit informatieblad of andere algemene informatie kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat: 070-351.7710. Documentatie kunt u aanvragen bij de afdeling Informatie en Documentatie telefoonnummer: 070-351.7086
Via Internet is het virtuele Informatiecentrum te bezoeken op http://www.minvenw.nl/cend/dvo/voorlichting/
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Bulletin EU 1/2-1997 Controle op de toepassing van het Gemeenschapsrecht (3/8)
Inbreukprocedures
Schriftelijke aanmaningen
Niet-mededeling van nationale maatregelen ter uitvoering van richtlijnen
1.7.3. In de loop van januari en februari heeft de Commissie in de volgende gevallen een schriftelijke aanmaning doen uitgaan:
Richtlijn 95/1/EG (PB L 52 van 8.3.1995)
Maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van twee- of driewielige motorvoertuigen
Denemarken, Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Verenigd Koninkrijk